Ju mund ta arrini këtë me invenstim në trajnime, pjesëmarrje në konferenca, konveta, seminare, lexim të librave apo hulumtim në internet. Këto janë disa mundësi të jashtëzakonshme për të mësuar nga njerëzit që kanë përvojë dhe që kanë kaluar në sfida të tilla, siç kaloni edhe ju, me qëllim që të mos i bëni gabimet e njëjta.

  1. Zbuloni boshllëqet e aftësive tuaja

Ky hap i parë është procesi thelbësor i identifikimit të hendekut midis aftësive aktuale të fuqisë punëtore dhe asaj që ju nevojitet për të arritur rezultatet e biznesit. Filloni duke kryer një inventar të aftësive dhe krijoni një vlerësim të hollësishëm të llojeve dhe shkallës së aftësive që do t’i duhet organizatës tuaj për të ekzekutuar strategjinë e saj, si proces afat të shkurtër dhe afatmesëm. Ky proces do të kërkojë diskutime të mirëmenduara nga drejtuesit e biznesit, menaxherët dhe partnerët e burimeve njerëzore (HR), si dhe duhet të jetë pjesë e procesit të planifikimit strategjik. Është e domosdoshme të jeni të qartë dhe të saktë kur përcaktoni kompetencat e domosdoshme në ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive në punë.

  1. Shqyrtoni se si punonjësit tuaj përdorin aftësitë e tyre?

Hapi tjetër është të përcaktoni implikimet e atyre boshllëqeve: A duhet të riorganizoni punët aktuale dhe të ardhshme? Si duhet të ndryshojë punësimi, bordi dhe trajnimi? 

Një studim i menaxhimit të kohës është një qasje sistematike për të dokumentuar se sa kohë harxhojnë punonjësit për secilën detyrë në të cilën ata janë të përfshirë. Me anë të këtij studimi ju mund të ndani detyrat që marrin kohë dhe mundim, si dhe detyrat të cilat janë të tepërta ose nuk i shtojnë vlerë kompanisë. Analizoni rezultatet e punës dhe përcaktoni sasinë e efektivitetit të çdo interpretuesi të caktuar ose proceset e tij të punës duke bërë:

– Hartimin e procesit aktual të punës (koha që duhet dhe kostoja e tij).

– Krahasimin e rezultateve aktuale dhe të dëshiruara të punës.

– Identifikimin ë punonjësve të vendosur në secilin hap të procesit.

Bazuar në analizën e hendekut të aftësive, ju mund të ripërcaktoni vendet e punës në mënyrë që punonjësit të shpenzojnë më shumë kohë në detyrat në të cilat ata mund të japin maksimumin e tyre.

  1. Përcaktoni punët

Bazuar në analizën e boshllëkut të aftësive, ju mund të ripërcaktoni vendet e punës në mënyrë që punonjësit të shpenzojnë më shumë kohë në detyrat që kërkojnë aftësitë e tyre të specializuara. Në ridizajnimin e vendeve të punës, është gjithashtu e rëndësishme të merret parasysh teknologjia që i bën punët më të lehta për punëtorët. Opsionet për ridizajnimin dhe vendosjen e vendeve të punës përfshijnë:

– Thjeshtimin e punës.

– Virtualizoni punën ose projektet që kërkojnë aftësi të pakta, por nuk varen nga angazhimi brenda personave, dhe rialokoni ato në vende më pak të kushtueshme. Sistemi juaj i menaxhimit të performancës do të jetë thelbësor për përcjelljen dhe monitorimin e punës ose projekteve të virtualizuara për të siguruar që organizata i arrin qëllimet e saj të biznesit.

– Kontrata, si pjesë e punës. Nëse zgjidhni këtë strategji, merrni parasysh implikimet dhe kostot. A do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në avantazhin konkurrues të kompanisë? Nëse po, analizojeni strategjinë tuaj të angazhimit; si do të lidheni me kontraktorin si partner, me ndërveprime të rregullta dhe komunikime me ekspertët tuaj të brendshëm dhe vendimmarrësit?

  1. Rivlerësoni proceset e ridizajnuara të punës për përmirësim të vazhdueshëm

Zgjidhjet e përcaktuara të punës do të jenë efektive vetëm nëse organizata rishikon vazhdimisht proceset e saj të punës, zhvillon aftësitë e punonjësve për ndikim dhe siguron burime të përshtatshme për të mbështetur fazën e tranzicionit.

Strategjitë e përshkruara këtu do të jenë të suksesshme vetëm kur të gjitha palët e interesuara të kuptojnë se sa është i rëndësishëm transformimi për ta, të njohin atë që kompania pret prej tyre dhe të jenë të qartë se si do të matni performancën e tyre. Transformimi i suksesshëm kërkon një angazhim nga të gjithë aktorët dhe aftësinë për të bërë rregullime të nevojshme për rritjen e biznesit.

 

Për të personalizuar trajnimin për stafin e kompanisë tuaj, kontaktoni në:

[email protected] apo +383 49 893 693

sq